Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5
  VŠETKO

V

Generation of electricity

Výroba energie je premena (konverzia) primárnej energie na elektrinu (resp. teplo), ktorá sa ďalej prenáša na konečné použitie. V elektroenergetike je tento pojem bežne zavedený v zmysle výroba elektrickej energie či výroba tepla. Energia primárneho zdroja prejde radou transformácii počas jej transportu, až sa na konci celého reťazca transformuje na užitočnú energiu (pozri heslo Premena energie). V mieste spotreby sa následne elektrická energia mení na požadovanú formu energie (mechanickú, svetlo, teplo....).

  • Výroba nezávislých výrobcov je výroba elektrickej energie nezávislých výrobcov elektrizačnej sústavy SR, ktorá sa delí podľa vlastníctva zdrojov elektrizačnej sústavy a označuje množstvo elektriny vyrobenej v určitom časovom období (deň, mesiac, rok) všetkými zdrojmi tejto skupiny;
  • Vývoz elektriny je množstvo elektrickej energie, ktorá bola z danej elektrizačnej sústavy vyvezená do okolitých sústav v danom období.
http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Hight voltage (HV)

VN je označenie pre vysoké napätie v rozsahu od 1000 V (1kV) do 52 kV.

High level waste

Vysokoaktívny odpad, ku ktorému sa obvykle radí aj vyhorené jadrové palivo, je vysoko rádioaktívny a uvolňuje významné množstvo tepla. Preto si vyžaduje chladenie a tienenie. Trvalé uloženie vysokoaktívnych odpadov je možné iba v hlbinnom geologickom úložisku. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

High Temperature Gas Cooled Reactor (HTGR)

Vysokoteplotný reaktor chladený plynom je jeden z perspektívnych typov reaktorov, ktorý by sa mohol uplatniť v spojení s plynovou turbínou. Ako moderátor a ako matrica pre keramické jadrové palivo (vysokoobohatený urán vo forme UC2 alebo UO2; tvar guľovitý s priemerom 60 mm alebo klasická palivová tyč) slúži grafit. Ako chladivo sa používa hélium, ktoré má na výstupe z reaktora teplotu až 750 °C, čo umožňuje v sekundárnom okruhupoužiť plynovú turbínu a tým podstatne zvýšiť účinnosť celej elektrárne. Reaktory tohto typu sú už v prevádzke v niektorých krajinách (USA, SRN), ďalej sa zdokonaľujú, ale k ich širšiemu využitiu zatiaľ nedošlo.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Granulation high pressure steam boiler

Vysokotlakový granulačný parný kotol je parný kotol s granulačným ohniskom, pracujúci pri vysokom tlaku pracovnej látky. Vysoký tlak pary sa prejaví zlepšenou termickou účinnosťou tepelného obehu. Súčasne však kladie väčšie nároky na použité komponenty.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Dump

Výsypka je zariadenie určené na dočasné ukladanie sypkého materiálu. V uhoľnej elektrárni sa vyskytujú výsypky na škvaru, popol čipopolček. Výsypka má tvar valca alebo hranolu s vertikálnou osou.Spodná časť výsypky je ukončená obráteným kužeľom alebo ihlanom, takže sa materiál pod vplyvom gravitácie zosúva na dno výsypky, uzavretej uzáverom. Pri otvorenom uzávere sa výsypka vyprázdňuje. Minimálny sklon dna: 65 °.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Air gap

Priestor vyplnený vzduchom oddeľujúci budiaci systém od kotvy, alebo stator od rotora.

Air fan

Vzduchový ventilátor je stroj na stláčanie vzduchu pracujúci pri menšom pomere výstupného a vstupného tlaku než 1,1. V elektrárňach na fosílne palivá slúži na dopravu vzduchu do spaľovacieho priestoru alebo do horákov. Podľa konštrukcie rozlišujeme radiálne a axiálne vyhotovenie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5
  VŠETKO