Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
VŠETKO

Z

Conservation of energy

V energetike sa týmto pojmom označuje energetická politika zameraná na úspory energie. Z fyzikálneho hľadiska ide o základný fyzikálny zákon zachovania energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Secured power

Zaisteným napájaním určitým médiom (elektrickou energiou, vodou a pod.) nazývame napájanie zabezpečené pri každom prevádzkovom ale aj havarijnom stave zariadenia. Týmto napájaním sa vybavujú najmä spotrebiče dôležité pre bezpečnosť (jadrovú, požiarnu, klasickú) daného zariadenia. Tak napr. v našich jadrových elektrárňach s reaktormi VVER 440 sú tri samostatné systémy na zaistené napájanie bezpečnostne dôležitých zariadení. Každý z týchto systémov dokáže sám o sebe zabezpečiť po dostatočne dlhý čas napájanie bezpečnostne dôležitých zariadení.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Base load

Základné zaťaženie sa na diagrame zaťaženia nachádza pod pološpičkovým zaťažením. Táto časť zaťaženia sa pokrýva veľkýmijadrovými a tepelnými elektrárňami, t.j. elektrárňami s veľkým výkonom a vysokou účinnosťou s menšími nárokmi na možnosti regulácie výkonu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Clean Air Act

Základným zákonom, ktorý upravuje povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane vonkajšieho ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok je zákon č. 478/2002 Z. z. (Zákon o ovzduší). Podľa tohto zákona sú znečisťujúcimi látkami tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej alebo fyzikálnej zmene v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ho obťažujú alebo poškodzujú majetok. Ministerstvo životného prostredia SR je zmocnené podľa tohoto zákona ustanoviť národné emisné, imisné alebo depozičné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky. V prípade elektrární na uhlie ide predovšetkým o zníženie koncentrácie popolčeka,oxidov síry a oxidov dusíka.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Energy conservation law

Podľa zákona zachovania energie energia nevzniká a nezaniká, ale sa len premieňa z jednej formy energie na druhú formu energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Enclosed substations

Základným znakom zapuzdrených rozvodných zariadení je uzavretie časti prúdového obvodu do kovových valcov (puzdier) vyplnených izolačnou látkou. Dnes všetky konštrukcie zapuzdrených zariadení používajú ako izolačné a zhášanie prostredie plyn SF6.

Výhody zapuzdrených rozvodní oproti klasickým:

  • Zaberajú menší priestor, čo je ich najväčšia výhoda.
  • Úplná ochrana proti dotyku živých častí. • Ochrana proti znečisteniu. • Ochrana proti priamemu úderu blesku.
  • Minimálne náklady na údržbu.
  • Vylúčenie elektrického rušenia a vplyvu elektrického poľa na ľudský organizmus. 

Nevýhody zapuzdrených rozvodní oproti klasickým:

  • Vyššia cena.
  •  Horší prístup k zapuzdreným častiam.
  • Ťažšie pripojenie vonkajších vedení vzhľadom na menšiu šírku poľa zapuzdrenej rozvodne proti šírke potrebnej na priechodky a vedenia.

Janíček, F., Arnold, A., Gorta, Z.: Elektrické stanice. Bratislava: STU FEI, 2001.

Autorproducers

Závodné elektrárne majú charakter nezávislých výrobcov a sú určené na krytie účelovej spotreby podniku, do ktorého sú začlenené. Prebytky svojej výroby môžu závodné elektrárne predávať do elektrizačnej sústavy. V podmienkach SR sú riešené ako závodné elektrárne s kombinovanou výrobou elektriny a tepla.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Irrigation collectors

Zavodňovací kolektor je potrubie, v ktorom sa zhromažďuje voda privádzaná zavodňovacími trubicami z parného bubna do varníc. Kolektory sú usporiadané horizontálne a rozvádzajú vodu do vstupných hrdliel vertikálnych varníc.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Apparent Power

Zdanlivý elektrický výkon v obvodoch so striedavými harmonickými veličinami prúdu I a napätia U sa označuje S a predstavuje vektorový súčet činného P a jalového výkonu Q. Jeho jednotkou je voltampér (VA).

S = U×I

P = U.I.cosφ  (W)  (pozri heslo Činný elektrický výkon)

Q = U.I.sinφ (VAr) (pozri heslo Jalový výkon)

       (kde U je napätie, I prúd, cosφ účinníkφ fázový posun prúdu a napätia)

Zdanlivý výkon nemá priamy fyzikálny význam, ale je dôležitý najmä z dôvodu, že veľa elektrotechnických prvkov má vlastnosti závislé od napätia a prúdu, takže rozmery a možnosti týchto prvkov sa odvodzujú od zdanlivého výkonu. Hoci sa jalový výkon v spotrebiči nepremieňa, je potrebné ho po obvode prenášať, čo má za následok straty po ceste; snahou teda je prenášaný jalový výkon minimalizovať (vhodným návrhom, prípadne s využitím tzv. kompenzátorov účinníku). Zdanlivý výkon možno tiež chápať ako najväčší možný výkon, dosiahnuteľný pri nulovom fázovom posuve (tzn. jednotkovom účinníku).

Source

Z hľadiska elektroenergetiky je zdroj zariadenie meniace chemickú, mechanickú alebo inú energiu na energiu elektrickú (pozri heslo Premena energie).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Energy resources

Zdroje energie sú prírodné látky alebo látky, ktoré môžu obsahovať energiu v niekoľkých formách (chemické, jadrové), preto môžu byť používané na tvorbu energie alebo pre jej prenos. Zdroje energie sa dajú rozdeliť do troch základných skupín:

  • zdroje viazané na určite miesto s klesajúcou zásobou energie (uhlie, plyn, urán)
  • zdroje viazané na určité miesto s obnoviteľnou zásobou energie (vodný tok, biomasa)
  • zdroje, ktoré nie sú viazané na určité miesto s praktický nevyčerpateľnou zásobou (slnečné žiarenie, energia vetra) 

Green energy

Zelená energia je elektrická energia vyrobená využitím obnoviteľných (alternatívnych) zdrojov energie. Zelená energia produkuje v porovnaní s konvenčnými metódami výrob energie menej znečistenia, zvyčajne je však drahšia.

Earth fault

Zemné spojenie je vodivé spojenie ktoréhokoľvek bodu elektrickej siete v elektrizačnej sústave s izolovaným uzlom so zemou, ktoré má za následok väčšiu nesúmernosť sústavy než 33 % fázového napätia siete.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Natural gas

Zemný plyn patrí medzi fosílne palivá a jeho základnou zložkou je uhľovodík metán CH4, ktorý obvykle tvorí 88 – 99,8 % plynu. Je ľahší ako vzduch, nie je otravný, ale je nedýchateľný a dusivý. Je bezfarebný a bez zápachu, preto sa pri úprave odorizujetetrahydrotiofénom, aby bol identifikovateľný.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ž

Alpha rays

Žiarenie alfa je prúd kladne nabitých jadier hélia (pozri heslo Častica alfa). Vychyľuje sa aj v elektrickom aj v magnetickom poli. Alfa častice sú vysielané z jadra rýchlosťou 1.107 až 2.107 m.s-1 pri vysielaní energie 2 - 7 MeV. Vďaka svojej relatívne vysokej veľkosti a váhy preniká táto častica vrstvou vzduchu hrubou niekoľko centimetrov alebo tenkými kovovými fóliami, môže sa zastaviť hárkom papiera. Alfa častica rýchlo stráca na význame a do hmoty môže preniknúť len krátky úsek, napriek tomu je ale veľmi energická a ak sa pri kontakte s ľudskou bunkou pohybuje dostatočne rýchlo, môže preniknúť cez stenu bunky a spôsobiť vážne poškodenie jej vnútru. V skutočnosti má alfa radiácia na množstvo dodanej energie horší biologický dopad, než ktorákoľvek iná forma žiarenia. Nedávne štúdie ukázali, že vplyv alfa častíc na chromozómy je tisíc krát väčší ako gama žiarenie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Beta rays

Žiarenie beta sú častice, ktoré vysielajú rádioaktívne jadrá prvkov pri beta rozpade. Pohybujú sa rýchlosťou 280 000 km/s. Nesú elektrický náboj takže ich pohyb môže byť ovplyvňovaný elektrickým poľom. Častice beta sú elektróny (so záporným nábojom) alebo pozitróny (s kladným nábojom). Na ich zastavenie stačí vrstva vzduchu hrubá 1 m alebo kovu s hrúbkou 1 mm.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Gamma rays

Žiarenie gama je vysoko energetické elektromagnetické žiarenie vznikajúce pri rádioaktívnych a iných jadrových dejoch. Aj keď je žiarenie gama menej ionizujúce ako α i β, má najväčšiu silu preniknutia a často sprevádza alfa a beta emisie a má schopnosť rušiť chemické väzby, preto je pre živé organizmy vrátane človeka nebezpečné. Spôsobuje podobné poškodenia ako röntgenové žiarenie: popáleniny, rakovinu, mutácie. Preto je nutné sa pred účinkami gama žiarenia chrániť. Gama žiarenie je možné zastaviť blokom olova hrubým niekoľko cm. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radiant energy

Žiarivá energia sa prejavuje ako elektromagnetické vlny najrôznejších vlnových dĺžok od centimetrových mikrovĺn, cez infračervené, viditeľné a ultrafialové žiarenie až po tvrdé kozmické žiarenie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fluorescent lamp

Žiarivka je svetelný zdroj, ktorý pracuje na odlišnom princípe ako žiarovka (je to nízkotlaková ortuťová výbojka, nesprávne sa nazýva neónka), a má podstatne vyššiu účinnosť: η = 80 až 100 lm/W. Dosahuje životnosť 8000 až 10 000 h svietenia.

žiarivka

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Light bulb

Svetelný zdroj, ktorý premieňa elektrickú energiu na svetlo iba v 5 percentách z celkovej spotreby elektriny (η = 10 až 12 lm/W) a ostatná spotreba sa premieňa na neužitočné teplo. Sú však najlacnejšie a v domácnostiach stále patria medzi najrozšírenejšie. Ich životnosť sa pohybuje okolo 1000 h svietenia. V súčastnosti sú nahrádzazdrojmi s vyššou účinnosťou, ako sú napr. LED (Light Emitting Diode).

Na rozdiel od LED diódy klasická žiarovka funguje na princípe odporového zahrievania vodiča elektrickým prúdom, ktorý ním preteká, pričom pri vysokej teplote vlákno žiarovky žiari.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Lifetime of the energy facilities

Ekonomicko-technologická životnosť je stanovená úvodným projektom energetického zariadenia, garantovaná je generálnym projektantom a uznaná územným povoľovacím orgánom. Tiež sa používa termín projektovaná životnosť. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Z

Contractual customer

Zmluvný odberateľ je zákazník, ktorý má s dodávateľom elektriny dohodnutú zmluvu a špecifikované podmienky dodávky vrátane ceny. V SR väčšina veľkoodberateľov a prakticky všetci maloodberatelia uzatvárajú s dodávateľom elektriny zmluvu, v ktorej nie je definovaná cena elektriny. Elektrinu odoberajú na základe zverejnených taríf. V podmienkach trhu s elektrickou energiou považujeme tento pojem za synonymum k pojmu oprávnený zákazník.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Contractual power

Zmluvný výkon je maximálny výkon, ktorý sa dodávateľ zaväzuje dodať a zákazník neprekročiť. V súčasných podmienkach elektrizačnej sústavy SR môže mať zmluvný výkon dve zložky, a to technické maximum, ktoré špecifikuje výkon, ktorý musí dodávateľ pre zákazníka zabezpečiť, a najvyšší odobratý výkon alebo diagram zaťaženia v zmluvnom období. Pokiaľ sa zákazník zaviaže odobrať menší výkon ako svoje technické maximum, potom mu dodávateľ ponúka výhodnejšie podmienky.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Flywheel accumulator

Zotrvačník je historicky prvým akumulátorom energie. Jeho princíp spočíva v roztočení kotúča s pomerne veľkou hmotnosťou. Po odpojení od vonkajšieho zdroja energie kotúč zotrvačnosťou ďalej rotuje a stáva sa tak sám zdrojom naakumulovanej kinetickej energie. Zotrvačníky sa v energetike široko používajú napríklad na plynulý dobeh pri výpadku elektrického napájania. Moderné typy zotrvačníkov predstavujú ľahké a menšie šošovkovité kotúče z vystužených plastov, ktoré v špeciálnych ložiskách a vo vákuovej alebo héliom plnenej skrini rotujú až desaťtisíckrát za minútu. Takto konštruované zotrvačníky sa v priemysle využívajú na prekonanie krátkodobých výpadkov siete, nebezpečných pre riadiace a počítačové systémy.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
VŠETKO