Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
  VŠETKO

Z

Conservation of energy

V energetike sa týmto pojmom označuje energetická politika zameraná na úspory energie. Z fyzikálneho hľadiska ide o základný fyzikálny zákon zachovania energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Secured power

Zaisteným napájaním určitým médiom (elektrickou energiou, vodou a pod.) nazývame napájanie zabezpečené pri každom prevádzkovom ale aj havarijnom stave zariadenia. Týmto napájaním sa vybavujú najmä spotrebiče dôležité pre bezpečnosť (jadrovú, požiarnu, klasickú) daného zariadenia. Tak napr. v našich jadrových elektrárňach s reaktormi VVER 440 sú tri samostatné systémy na zaistené napájanie bezpečnostne dôležitých zariadení. Každý z týchto systémov dokáže sám o sebe zabezpečiť po dostatočne dlhý čas napájanie bezpečnostne dôležitých zariadení.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Base load

Základné zaťaženie sa na diagrame zaťaženia nachádza pod pološpičkovým zaťažením. Táto časť zaťaženia sa pokrýva veľkýmijadrovými a tepelnými elektrárňami, t.j. elektrárňami s veľkým výkonom a vysokou účinnosťou s menšími nárokmi na možnosti regulácie výkonu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Clean Air Act

Základným zákonom, ktorý upravuje povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane vonkajšieho ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok je zákon č. 478/2002 Z. z. (Zákon o ovzduší). Podľa tohto zákona sú znečisťujúcimi látkami tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej alebo fyzikálnej zmene v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ho obťažujú alebo poškodzujú majetok. Ministerstvo životného prostredia SR je zmocnené podľa tohoto zákona ustanoviť národné emisné, imisné alebo depozičné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky. V prípade elektrární na uhlie ide predovšetkým o zníženie koncentrácie popolčeka,oxidov síry a oxidov dusíka.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Energy conservation law

Podľa zákona zachovania energie energia nevzniká a nezaniká, ale sa len premieňa z jednej formy energie na druhú formu energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Enclosed substations

Základným znakom zapuzdrených rozvodných zariadení je uzavretie časti prúdového obvodu do kovových valcov (puzdier) vyplnených izolačnou látkou. Dnes všetky konštrukcie zapuzdrených zariadení používajú ako izolačné a zhášanie prostredie plyn SF6.

Výhody zapuzdrených rozvodní oproti klasickým:

  • Zaberajú menší priestor, čo je ich najväčšia výhoda.
  • Úplná ochrana proti dotyku živých častí. • Ochrana proti znečisteniu. • Ochrana proti priamemu úderu blesku.
  • Minimálne náklady na údržbu.
  • Vylúčenie elektrického rušenia a vplyvu elektrického poľa na ľudský organizmus. 

Nevýhody zapuzdrených rozvodní oproti klasickým:

  • Vyššia cena.
  •  Horší prístup k zapuzdreným častiam.
  • Ťažšie pripojenie vonkajších vedení vzhľadom na menšiu šírku poľa zapuzdrenej rozvodne proti šírke potrebnej na priechodky a vedenia.

Janíček, F., Arnold, A., Gorta, Z.: Elektrické stanice. Bratislava: STU FEI, 2001.

Autorproducers

Závodné elektrárne majú charakter nezávislých výrobcov a sú určené na krytie účelovej spotreby podniku, do ktorého sú začlenené. Prebytky svojej výroby môžu závodné elektrárne predávať do elektrizačnej sústavy. V podmienkach SR sú riešené ako závodné elektrárne s kombinovanou výrobou elektriny a tepla.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Irrigation collectors

Zavodňovací kolektor je potrubie, v ktorom sa zhromažďuje voda privádzaná zavodňovacími trubicami z parného bubna do varníc. Kolektory sú usporiadané horizontálne a rozvádzajú vodu do vstupných hrdliel vertikálnych varníc.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Apparent Power

Zdanlivý elektrický výkon v obvodoch so striedavými harmonickými veličinami prúdu I a napätia U sa označuje S a predstavuje vektorový súčet činného P a jalového výkonu Q. Jeho jednotkou je voltampér (VA).

S = U×I

P = U.I.cosφ  (W)  (pozri heslo Činný elektrický výkon)

Q = U.I.sinφ (VAr) (pozri heslo Jalový výkon)

       (kde U je napätie, I prúd, cosφ účinníkφ fázový posun prúdu a napätia)

Zdanlivý výkon nemá priamy fyzikálny význam, ale je dôležitý najmä z dôvodu, že veľa elektrotechnických prvkov má vlastnosti závislé od napätia a prúdu, takže rozmery a možnosti týchto prvkov sa odvodzujú od zdanlivého výkonu. Hoci sa jalový výkon v spotrebiči nepremieňa, je potrebné ho po obvode prenášať, čo má za následok straty po ceste; snahou teda je prenášaný jalový výkon minimalizovať (vhodným návrhom, prípadne s využitím tzv. kompenzátorov účinníku). Zdanlivý výkon možno tiež chápať ako najväčší možný výkon, dosiahnuteľný pri nulovom fázovom posuve (tzn. jednotkovom účinníku).

Source

Z hľadiska elektroenergetiky je zdroj zariadenie meniace chemickú, mechanickú alebo inú energiu na energiu elektrickú (pozri heslo Premena energie).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
  VŠETKO