Predslov

Predslov

Začiatky polovodičovej techniky možno hľadať niekde v roku 1948, kedy bol objavený princíp základného funkčného prvku elektroniky – bipolárneho tranzistora. Od tohto roku sa polovodičová technika začala rozvíjať rýchlym tempom. Stala sa technickým základom – predpokladom na rozvoj ďalším technickým odvetviam a najmä prostredníctvom elektroniky a informatiky významne ovplyvnila spoločenský život ľudstva.

Táto interaktívna učebnica je určená poslucháčom druhého ročníka bakalárskeho štúdia Fakulty elektrotechniky a informatiky. Môže byť však užitočným zdrojom informácií aj pre iných študentov, ktorí sa zaujímajú o základy elektronických prvkov a obvodov.

Pri tvorbe tejto učebnice sme vychádzali z našich skrípt Elektronické prvky a systémy (Redhammer, Stuchlíková, Hulényi, STU v Bratislave FEI, 2005. - 204 s. - ISBN 80-227-2340-1). Tieto boli aktualizované a miestami doplnené o text, interaktívne animácie, spracované do e-learning formy s uvážením najnovších trendov v e-learning.

Táto interaktívna učebnica sprístupňuje užívateľom základné pojmy a fyzikálne princípy týkajúce sa elektronických prvkov a obvodov. Učebnica pozostáva z 10-tich lekcií skonvertovaných do medzinárodne uznávaneho e-learning formátu SCORM (Sharable Content Object Reference Model): Elektronické systémy, súčiastky a pasívne obvody, Polovodiče a polovodičové pn priechody, Polovodičové diódy a ich zapojenia, Bipolárny tranzistor, Dynamické parametre bipolárneho tranzistora, Unipolárny tranzistor, Zosilňovací stupeň s tranzistorom v zapojení so spoločným emitorom, Ďalšie základné zapojenia s tranzistormi, Operačný zosilňovač a Číslicové elektronické systémy.
Ku každej lekcii je k dispozícii jeden alebo dva druhy testov (k všetkým lekciám je test určený na rýchlu kontrolu vedomostí a k dvom lekciám je vytvorený aj vzdelávací test – t.j. ak neodpoviete správne, systém Vás vráti na učebný text s nezvládnutou problematikou). Tieto testy umožňujú samootestovanie získaných vedomostí. Hneď po odoslaní textu sa zobrazia výsledky testu s ukázaním správnych odpovedí a vyčíslením výsledku testu v %. Učebnici samozrejme nechýba ani slovník pojmov.
Súčasťou učebnice sú všetky interaktívne flash animácie umiestnené vo voľne prístupnom kurze Interaktívne flash animácie na portáli eLearn central. Tieto animácie boli vytvorené členmi eLearn central tímu s cieľom, aby mal študent možnosť hravou intuitívnou formou dopracovať sa jednak k podstate vnútorných fyzikálnych javov v elektronických prvkoch, ako aj k princípom činnosti elektronických obvodov. Interaktívne animácie pokrývajú širokú oblasť elektronických prvkov a ich aplikácií. Sú tam zastúpené pasívne prvky, pasívne filtre, diódy a zapojenia s nimi, tranzistory BT, HBT, JFET, IGBT, ideálna a reálna štruktúra MOS, príklad výroby prvkov planárnou technológiou, pamäťová karta, NAND TTL, hradlá v CMOS technológii, zobrazovacie prvky atď.

Poďakovanie

Na záver by sme sa radi poďakovali všetkým členom eLearn central tímu, ktorí sa podieľali na konvertovaní učebnice do interaktívnej elektronickej podoby a na vývoji animácií, menovite dnes už Ing. Michalovi Gronovi, Ing. Jánovi Beňovi, Ing. Petrovi Mondočkovi, Ing. Tomášovi Košíkovi, Ing. Jánovi Mikulášovičovi, Ing. Jozefovi Radobickému, Ing. Marekovi Helbichovi, Ing. Michalovi Benkovičovi, Ing. Martinovi Benkovi, Ing. Petrovi Švrčekovi, Ing. Arnoldovi Nagymu, Ing. Martinovi Bednárovi, Ing. Františkovi Vacekovi, Ing. Matúšovi Pavlovičovi, Marekovi Hanáčkovi, Bc. Petrovi Nemčokovi, Ing. Filipovi Lazišťanovi, doc. PhDr. Ľubici Rovanovej, PhD., doc. Ing. Rudolfovi Kinderovi, PhD., doc. Ing. Ladislavovi Harmathovi, PhD., prof. Ing. Jaroslavovi Kováčovi, PhD., Ing. Jaroslavovi Kováčovi, PhD., Ing. Milanovi Števove, Ing. Jane Benkovskej, Ing. Samuelovi Böhmerovi a Ing. Jánovi Šebokovi.
Súčasne sa chceme poďakovať za podporu pri tvorbe prof. Ing Ottovi Csabayovi, DrSc, a prof. Ing. Danielovi Donovalovi, DrSc., a ďalším za cenné rady a pripomienky v rámci konzultácií.

Budeme vďační za všetky pripomienky a námety zo strany našich čitateľov k obsahovej a odbornej náplni učebnice.

Bratislava, október 2009

Autori
Posledná zmena: Thursday, 23 January 2014, 12:21

FEI STU v Bratislave

Spoločnosť pre elektrotechniku
a informatiku
Preskočiť Navigácia

Navigácia

Logo