Zoznam použitej literatúry

[1]   A STATUS report on renewable energy worldwide (Global revolution). [online]. Earthscan. 02/11/05. [2006-02-01]. On Internet: <www.earthscan.co.uk>

[2]   BP Statistical Review of World Energy, 2014.

[3]   Di Pippo, R.: Small geothermal power plantsdesign, performance and economics, Geo-Heat Center Bulletin, 20 (2) 1999, pp. 1–8

[4]   Doležal, J., Šťastny, J., Špetlík, J., Bouček, S., Brettschneider, Z.: Jaderné a klasické elektrárny, Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04936-5

[5]   Dušička, P., Hodák, T., Šulek, P.: Využívanie hydroenergetického potenciálu v SR. Učebné texty pre postgraduálny kurz „Progresívne metódy riešenia problémov vodného hospodárstva“, Bratislava, HTE SvF STU, 2003

[6]   Ekofond plus: Moderné vyučovanie. [online]. 2014 [cit. 2014-10-16]. Dostupné z:http://www.platforma.ekofondplus.sk/moderne-vyucovanie

[7]   Energetický slovník: ENERGETICKÝ SLOVNÍČEK. [online]. 2008 [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: www.skalco.sk/index.php?pid=11

[8]   História – míľniky. [online]. SE,a.s. [2006-09-12]. On Internet: <www.seas.sk>

[9]   Hromada, Š., Darmo, A., Hromada ml., Š.: Vodné elektrárne v Slovenskej republike. Využitie hydroenergetického potenciálu vodných tokov, Slovenské elektrárne, 2001

[10]   Hutňan, M. et al.: Produkcia bioplynu z biomasy. In: Produkcia bioplynu, pyrolýza a splynovanie - efektívny spôsob zhodnotenia biomasy ako obnoviteľného zdroja energie, 21. január 2010, FCHPT STU, s. 4 – 35, ISBN 978-80-89088-88-1.

[11]   Informačný servis: Energetický slovník. [online]. [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

[12]   JANÍČEK, F. Prečo môže byť každý elektráreň. Detská Univerzita Komenského In: [online]. Bratislava, 2013 [cit. 2014-10-30]. Dostupné z: http://goo.gl/7Q53c1

[13]   Janíček, F., a kol.: Elektrické stanice. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012. 189 s. ISBN 978-80-227-3678-7.

[14]   Dušička, P., a kol. : Obnoviteľné zdroje energie: biomasa - slnko – voda, Bratislava: Vydavateľstvo Renesans, s.r.o.,2011, ISBN 978-80-89402-37-3.

[15]   Janíček, F., a kol.: Obnoviteľné zdroje energie 2, Bratislava: Vydavateľstvo Renesans, s.r.o., 2011, ISBN 978-80-89402-13-7

[16]   Janíček, F., Daruľa, I., Gaduš, J., Regula, E., Smitková, M.: Obnoviteľné zdroje 1. Technológie pre udržateľnú budúcnosť. Bratislava : FEI STU, 2007. ISBN 978-80-969777-0-3.

[17]   JAVYS. Palivový cyklus. [online]. [cit. 2012-19-08]. Dostupné na internete: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/dolezite-pojmy/palivovy-cyklus

[18]   KAČMÁRY, Š. Prognóza rozvoja a využívania vedy a techniky do roku 2015. 2003.

[19]   Kjótsky protokol. [online]. Wikipedia. 09/09/06. [2006-09-11]. On Internet: <sk.wikipedia.org>

[20]   Návrh energetickej politiky SR. [online]. MH SR. 31/01/06. [2006-09-12]. On Internet: <www.economy.gov.sk>

[21]   Nechleba, M.: Vodní turbíny, jejich konstrukce a příslušenství. 2. vydání. Praha, SNTL 1962

[22]  Rapšík, M., Smola, A., Boháč, M., Mucha, M.: Základy energetiky 1., Bratislava: STU v Bratislave FEI, 2004. - 201 s. - ISBN 80-227-2074-7

[23]   Slovenská energia: Slovník základných elektroenergetických výrazov. [online]. 2006 [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky slovnik.php/energeticky-slovnik

[24]   Slovenská inovačná energetická agentúra. [online]. 2014 [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: http://www.siea.sk

[25]   SOLARTECH. [online]. [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: www.solarne-panely.sk

[26]   Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR. [online]. MH SR. 2006. [2006-10-10]. On Internet: <www.economy.gov.sk>

[27]   ŠIMUNEK, P, REVÁKOVÁ, D, JANÍČEK, F.: Efektívnosť rozvoja elektroenergetiky a realizácia programov DSM. In: Zborník medzinárodnej konferencie k 20. výročiu založenia Katedry elektroenergetiky FEI VŠB-TU „Elektroenergetika 1997“. Ostrava, KEE FEI VŠB-TU 1997.

[28]   Šoltés, J., Randa, M. 2005. Výroba elektriny z biomasy. Slovenská energetická agentura, Bratislava 2005

[29]   Thermo solar. [online]. [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: www.thermosolar.sk

[30]   Trvalo udržateľný rozvoj. [online]. TUR. [2006-06-03]. On Internet: <www.tur.sk> Vonkajšia politika pre zaistenie energetických záujmov Európy. Rada EÚ. 30. 5. 2006. Výročné správy SEPS, a. s.

[31]   Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-10-30]. Dostupné z: https://www.wikipedia.org/

[32]   World Energy Resources 2013, World Energy Council. 2013.

[33]   Zmeny klímy, scenáre klimatickej zmeny. [online]. UNIBA. 2006. [2006-09-05]. On Internet: <www.dmc.fmph.uniba.sk>

[34]   Žiť energiou: Energetický slovník. [online]. [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Posledná zmena: Wednesday, 17 December 2014, 15:03

FEI STU v Bratislave

Spoločnosť pre elektrotechniku
a informatiku
Preskočiť Navigácia

Logo