Prehľad témy

 •  
   

  Metódy MK

  Vitajte vo Virtuálnom laboratóriu predmetu Manažment kvality, sekcie Metódy MK. Nájdete tu Teoretickú základňu (Teoretickú základňu ) jednotlivých tém predmetu a, pre témy kde je to možné, Softvérové simulátory (Softvérové simulátory ) a/alebo Analytické nástroje (Analytické nástroje ) postupov a metód.

  Garant predmetu Manažment kvality: doc. Ing Milan Žiška, PhD. 
  Cvičiaci predmetu: Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.  
  Autor virtuálneho kurzu: Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  Navrhovanie experimentov DOE

  Obsahuje: Teoretická základňa , Softvérové simulátory , Analytické nástroje

  Slide 5

  Slide 5

  V podstate každý experiment pri snahe človeka lepšie spoznať svet okolo seba je nejakým spôsobom pripravovaný, teda navrhnutý. Niektoré spôsoby, najmä ak sú založené iba na intuícii, však môžu znamenať dlhú a nákladnú cestu k poznaniu, ak vôbec k nejakému privedú.
   
  Navrhovanie experimentov (DOE, Design of Experiment) je založené na matematických postupoch vytvárania plánov experimentov a štatistických metódach analýzy ich výsledkov. Tu uvedené postupy DOE sú všeobecne uznávané ako efektívny, praktický spôsob poznania a zlepšovania procesov nielen v priemyselnej praxi.
  • Slide 5

   Postup pri návrhu experimentu
    
   Slide 5
   Dôležitou súčasťou návrhu experimentu je preverenie potrebných zdrojov. Musíme si naplánovať čo všetko je k realizácii experimentu potrebné, vrátane času a finančných potrieb. Náklady na experiment by nemali prevyšovať prínos získaný aplikovaním výsledkov experimentu.Podrobný popis postupu pri návrhu experimentu može čitateľ nájsť v priložených dokumentoch.
    
  •  Kontrolné otázky

   • Vysvetlite význam a princíp DOE.
   • Čo sa rozume pod plánom experimentu a od čoho závisí.
   • Aký je postup pri navrhovaní experimentu.
   • Čo sú závislé a nezávislé charakteristiky procesu v DOE a ako ich zistíme.


 • 2
  Zobraziť iba tému 2

  Spôsobilosť procesu Cp, Cpk

  Obsahuje: Teoretická základňa , Softvérové simulátory , Analytické nástroje

  Dôležitým aspektom v modernom riadení kvality je jej merateľnosť. Univerzálnym spôsobom, ako merať kvalitu, je hodnotenie spôsobilosti procesu. Hodnotenie spôsobilosti procesu v sériovej výrobe je založené na štatistických princípoch a jeho výsledkom sú aj indexy spôsobilosti, ako kvantitatívna forma vyjadrenia úrovne kvality, dosahovanej pre konkrétny parameter (charakteristiku) výrobku alebo procesu. V priloženom dokumente je uvedený bližší popis spôsobilosti procesu.

  •   

   Pri zisťovaní spôsobilosti procesu musia byť splnené niektoré základné predpoklady. Vývojový diagram zisťovania spôsobilosti procesu je uvedený v nasledujúcom dokumente.

  •  

   Z noriem a inej literatúry je známych mnoho postupov, ako stanoviť spôsobilosť procesu. Existuje mnoho indexov spôsobilosti od Cp, Cpk až po rôzne robustné indexy. Technológovia poznajú vzorce, podľa ktorých môžu indexy vypočítať. Indexy požadujú zákazníci od dodávateľov, výrobcovia ich používajú ako reklamu. V tejto záplave Cp, Cpk často uniká ich skutočný zmysel. Zabúda sa na skutočnosť, že sú to štatistické hodnoty.

   Priložený simulátor procesu SIMULA.XLS pomáha pochopiť interpretáciu parametrov Cp a Cpk. Cieľom je, aby ste prostredníctvom simulácie videli, ako vznikajú jednotlivé hodnoty charakteristík, aký vplyv má meranie, čo je to stabilita. Viac o ovládaní simulátora sa možete dočítat v príručke Kurz Cpk.


 • 3
  Zobraziť iba tému 3

  Analýza meracích systémov MSA

  Obsahuje: Teoretická základňa , Softvérové simulátory , Analytické nástroje

  Slide 1

  Dôležitým predpokladom pri zisťovaní spôsobilosti procesu je mať spôsobilý merací systém. Meraním, ako vedným oborom sa venuje metrológia. Je to vedný a technický odbor, obsahujúci všetky vedomosti a činnosti týkajúce sa merania. Základnou činnosťou tohto odboru je meranie.

  Meranie je definované ako súbor experimentálnych úkonov, ktorých cieľom  je  určenie hodnoty meranej veličiny.
  Merať nejakú veličinu znamená určiť jej veľkosť (hodnotu) v zvolených jednotkách t.j. zistiť počet týchto jednotiek obsiahnutých v meranej veličine.

  Cieľom priloženého dokumentu je vysvetliť zmysel analýzy meracích systémov a zisťovania ich spôsobilosti.


 • 4
  Zobraziť iba tému 4

  Analýza rizík FMEA

  Obsahuje: Teoretická základňa , Softvérové simulátory

  Dôležitou časťou každého systému manažmentu kvality (SMK) je určiť postupy pre plánovanie kvality. Proces plánovania kvality počnúc konštrukciou (návrhom) výrobku a končiac výrobným postupom musí byť predovšetkým nástrojom pre prevenciou voči výskytu chýb (konštrukčných aj výrobných) alebo ich príčin resp. aspoň nástrojom pre zvýšenie pravdepodobnosti, že ak sa už takéto chyby (alebo príčiny, ktoré ich spôsobujú) vyskytnú, budú včas (t.j. napr. pred začatím sériovej výroby alebo pred odoslaním výrobku na ďalšiu operáciu prípadne k zákazníkovi) odhalené. Metóda FMEA - Analýza možných chýb a ich následkov (Failure Mode and Effects Analysis) a Kontrolný plán (Plán riadenia kvality, Plán riadenia procesu, Control Plan) sú najčastejšie používanými (a zákazníkmi vyžadovanými) nástrojmi pre plánovanie kvality. Bližší popis metódy FMEA a postup vypracovania projektu FMEA je uvedený v priložených dokumentoch.


 • 5
  Zobraziť iba tému 5

  Testovanie Štatistických Hypotéz

  Obsahuje: Teoretická základňa , Softvérové simulátory , Analytické nástroje

  Sú typickým štatistickým nástrojom na analýzu vybraných súborov a ich údajov. Pomocou nich sa môžu získať objektívne dôkazy, napr.:

  • či výbery pochádzajú z populácie s normálnym rozdelením
  • či proces dosiahol po opatreniach svoj cieľ
  • či došlo k zlepšeniu procesu po realizácii opatrenia a iné
  •  Kontrolné otázky

   • Chcete zistiť či dva prístroje to istého typu merajú rovnako. Aký typ štatistického testu použijete?
   • Formulujte nulovú a alternatívnu hypotézu a presne postup pri analýze štatistických hypotéz v tomto prípade.
   • Napíšte, kedy nemôžeme zamietnuť nulovú hypotézu na záver analýzy?
   • Čo to potom znamená pre posúdenie kvality kontrolovaných prístrojov, aký je záver?


 • 6
  Zobraziť iba tému 6

  Štatistické metódy pre MK - EXCEL

  Obsahuje: Teoretická základňa , Softvérové simulátory

  Dôležitou predpokladom pre vyhodnocovanie kvality je dostupnosť softwerového vybavenie. Základné štatistické výpočty viacerých metód manažérstva kvality poskytuje EXCEL. V priloženej príručke je uvedený popis práce s EXCEL-om pre potreby manažmentu kvality


Preskočiť Navigácia

Navigácia

Preskočiť Nastavenia

Nastavenia

Preskočiť Prehľadať fóra

Prehľadať fóra

Preskočiť Najnovšie správy

Najnovšie správy

(Žiadne novinky neboli publikované)
Preskočiť Nadchádzajúce udalosti

Nadchádzajúce udalosti

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne nadchádzajúce udalosti
Preskočiť Aktuálna činnosť

Aktuálna činnosť

Aktivita od Friday, 14 June 2024, 08:43

Od Vášho posledného prihlásenia sa nič nezmenilo