Memorandum o porozumení medzi National Cheng Kung University, Tainan City, a STU v Bratislave

STU v Bratislave, reprezentovaná pánom rektorom Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliverom Moravčíkom, v zastúpení prof. Ing. D. Donovalom, DrSc., riaditeľom UEF, a National Cheng Kung University, Tainan City, Taiwan (R.O.C.), reprezentovaná jej prezidentkou Dr. Huey-Jen Jenny Su, podpísali

Memorandum o porozumení.

Memorandum preukazuje záujem o spoluprácu a definuje podmienky tejto spolupráce v akademickej, vedeckej a technologickej rovine pre získanie vzájomných benefitov pri napĺňaní spoločne stanovených cieľov. Osobitý dôraz na spoluprácu sa bude klásť v oblasti elektroniky, fotoniky, optoelektroniky a polovodičových technológiách, materiálovom výskume a trvalo udržateľnej výrobe. Spolupráca bude napĺňaná formou aktivít, ktoré zahŕňajú výmenné pobyty študentov, pedagógov ako aj výskumných pracovníkov a administratívneho personálu vrátane vzájomného poskytovania akademických materiálov, publikácií a ostatných informácií.

  

Plánovaná je taktiež bližšia spolupráca pri riešení vedeckovýskumných úloh a iných aktivít akademického a výskumného charakteru, ktoré by mohli viesť ku získaniu vzájomných benefitov. Projekty a aktivity spadajúce do predmetu vzájomného záujmu budú financované individuálne s ohľadom na dostupné zdroje. Memorandum o porozumení bolo podpísané na obdobie najbližších 5 rokov.

tkdd, dec.2021