Prehľad témy

 •  
   

  Kaleidoskop   Kaleidoskop

 • 1
  Zobraziť iba tému 1

  údolie smrti  Výlet do Európskeho údolia smrti

  • Medzi svetových lídrov s kapitálovou účasťou v kľúčových podporných technológiách (KETs) patrí šesť konkurenčných krajín, ako sú USA, Čína, Taiwan, Južné Kórea a Japonsko. Žiadna z krajín Európskej únie nemá medzi týmito krajinami zastúpenie, čo len ukazuje našu zlú situáciu. Ak by sme to chceli vyjadriť športovou terminológiou, tak nám chýba majstrovský ťah na bránku. Európa má vysoko-vzdelaných a kvalifikovaných ľudí, ale má tiež absolútny nedostatok transferu vedomostí do žiadaných tovarov a služieb. Táto priepasť je až taká veľká, že sa začalo často používať v tejto súvislosti označenie Európske “Údolie smrti”. V súčasnosti je táto inovačná priepasť skutočnosťou a je to práve potenciálny dopad kľúčových podporných technológií (KETs) pri posilňovaní priemyselnej a inovačnej kapacity, ktorý by mohol pomôcť prekonať túto náročnú výzvu.

   údolie smrti

   Zdroj:

   M. Butter, N. Fisher, G.Gijsbers, Ch. Hartmann, M. de Heide, F. van der Zee, “Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector” [online] October 2014, [cit. 2016-02-02], http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536282/IPOL_STU%282014%29536282_EN.pdf.

   D. C. Crespo "Helping firms grow, “European competitiveness report”, SWD(2014)277, ISBN 978-92-79-38767-8, [online] 2014, [cit. 2016-02-02], Available at: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11203/attachments/1/translations/en/renditions/native. 

   European Commission, “Key Enabling Technologies,” [online] 2015, [cit. 2015-10-10], Available at: http://ec.europa.eu/growth/industry/key-enabling-technologies/index_en.htm.